Vidyarthi Sahayak Samiti
Sangopita A Shelter for Care
Maharashtra Mandal Bay Area (BMM 2024)
The Central Society of Education for Deaf
Rayat Shikshan Sanstha
Ladli Foundation Trust
Vatsalya Trust Mumbai
Seva Sahayog Foundation
Amcha Ghar
Malvan Education Society
Educate for Life
Vanarai
Janseva
Narmadalaya
Community Aid Sponsorship Program
Snehwan
Yuvaan
National Federation of Blind